مجله تلاش سبز

مجتمع خیریه آموزشی و توانبخشی خیریه رعد کرج از جمله اولین و تنها موسسات خیریه توان یابی معلولین در شهر کرج  است که نشریه خود را با عنوان “نشریه تلاش سبز” از طریق اداره مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت و از سال ۱۳۹۲ شروع به انتشار آن نمود. دامنه توزیع این مجله، درگستره سراسری بوده و در میان سازمان های بهزیستی سراسر کشور، سازمان های مردم نهاد کشور، سازمان های آموزش و پرورش کشور، توانبخشی، معلولین و… از جایگاه خاصی برخوردار است. این مجله بدون وابستگی به اعتبارات و منابع مالی دولتی و به همت معلولین توانمند در مبحث مطبوعات، اداره می شود.

دوره انتشار: فصلنامه
صاحب امتیاز: مجتمع خیریه آموزشی و توانبخشی رعد کرج
مدیر مسئول: مهندس غلامرضا احمدی بیداخویدی

کاربر گرامی،

شما می توانید با کلیک بر روی دکمه دانلود در پشت تصویر هر شماره از مجله تلاش سبز، فایل PDF آن را دانلود کنید.

شماره 3

تاریخ انتشار: بهار 1392
دانلود کنید

شماره 2

تاریخ انتشار: ویژه نوروز 1392
دانلود کنید

شماره 1

تاریخ انتشار: پاییز 1391
دانلود کنید

شماره 6

تاریخ انتشار: نوروز 1393
دانلود کنید

شماره 5

تاریخ انتشار: پاییز 1392
دانلود کنید

شماره 4

تاریخ انتشار: تابستان 1392
دانلود کنید

شماره 9 و 10

تاریخ انتشار: نوروز 1394
دانلود کنید

شماره 8

تاریخ انتشار: پاییز 1393
دانلود کنید

شماره 7

تاریخ انتشار: تابستان 1393
دانلود کنید

شماره 14

تاریخ انتشار: تابستان 1395
دانلود کنید

شماره 13

تاریخ انتشار: بهار 1395
دانلود کنید

شماره 11 و 12

تاریخ انتشار: پاییز 1394
دانلود کنید

شماره 18

تاریخ انتشار: تابستان 1396
دانلود کنید

شماره 17

تاریخ انتشار: بهار 1396
دانلود کنید

شماره 15 و 16

تاریخ انتشار: زمستان 1395
دانلود کنید

شماره 22 و 23

تاریخ انتشار: پاییز و زمستان 1397
دانلود کنید

شماره 20 و 21

تاریخ انتشار: بهار و تابستان 1397
دانلود کنید

شماره 19

تاریخ انتشار: زمستان 1396
دانلود کنید

شماره 28 و 29

تاریخ انتشار: بهار و تابستان 1399
دانلود کنید

شماره 26 و 27

تاریخ انتشار: پاییز و زمستان 1398
دانلود کنید

شماره 24 و 25

تاریخ انتشار: بهار و تابستان 1398
دانلود کنید

شماره 34 و 35

تاریخ انتشار: پاییز و زمستان 1400
دانلود کنید

شماره 32 و 33

تاریخ انتشار: بهار و تابستان 1400
دانلود کنید

شماره 30 و 31

تاریخ انتشار: پاییز و زمستان 1399
دانلود کنید

شماره 38 و 39

تاریخ انتشار: پاییز و زمستان 1401
دانلود کنید

شماره 36 و 37

تاریخ انتشار: بهار و تابستان 1401
دانلود کنید