نشریه تلاش سبز

مجتمع خیریه آموزشی و توانبخشی خیریه رعد کرج از جمله اولین و تنها موسسات خیریه توان یابی معلولین در شهر کرج  است که نشریه خود را با عنوان “نشریه تلاش سبز” از طریق اداره مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت و از سال 1392 شروع به انتشار آن نمود. دامنه توزیع این مجله، درگستره سراسری بوده و در میان سازمان های بهزیستی سراسر کشور، سازمان های مردم نهاد کشور، سازمان های آموزش و پرورش کشور، توانبخشی، معلولین و… از جایگاه خاصی برخوردار است. این مجله بدون وابستگی به اعتبارات و منابع مالی دولتی و به همت معلولین توانمند در مبحث مطبوعات، اداره می شود.

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: مجتمع خیریه آموزشی و توانبخشی رعد کرج

مدیر مسئول: مهندس غلامرضا احمدی بیداخویدی

کاربر گرامی، می توانید با کلیک بر روی دکمه دانلود در پشت تصویر هر شماره از مجله تلاش سبز، فایل PDF آن را دانلود کنید.

شماره 1

.
.
.
.
.
.
.
مجله تلاش سبز

شماره 2

.
.
.
.
.
.
.
مجله تلاش سبز

شماره 3

.
.
.
.
.
.
.
مجله تلاش سبز

شماره 4

.
.
.
.
.
.
.
مجله تلاش سبز

شماره 5

.
.
.
.
.
.
.
مجله تلاش سبز

شماره 6

.
.
.
.
.
.
.
مجله تلاش سبز

شماره 7

.
.
.
.
.
.
.
مجله تلاش سبز

شماره 8

.
.
.
.
.
.
.
مجله تلاش سبز

شماره 9 و 10

.
.
.
.
.
.
.
مجله تلاش سبز

شماره 11 و 12

.
.
.
.
.
.
.
مجله تلاش سبز

شماره 13

.
.
.
.
.
.
.
مجله تلاش سبز

شماره 14

.
.
.
.
.
.
.
مجله تلاش سبز

شماره 15 و 16

.
.
.
.
.
.
.
مجله تلاش سبز

شماره 17

.
.
.
.
.
.
.
مجله تلاش سبز

شماره 18

.
.
.
.
.
.
.
مجله تلاش سبز

شماره 19

.
.
.
.
.
.
.
مجله تلاش سبز

شماره 20 و 21

.
.
.
.
.
.
.
مجله تلاش سبز

شماره 22 و 23

.
.
.
.
.
.
.
مجله تلاش سبز

شماره 24 و 25

.
.
.
.
.
.
.
مجله تلاش سبز

شماره 26 و 27

.
.
.
.
.
.
.
مجله تلاش سبز

شماره 28 و 29

.
.
.
.
.
.
.
مجله تلاش سبز

شماره 30 و 31

.
.
.
.
.
.
.
مجله تلاش سبز

شماره 32 و 33

.
.
.
.
.
.
.
مجله تلاش سبز

شماره 34 و 35

.
.
.
.
.
.
.
مجله تلاش سبز

شماره 36 و 37

.
.
.
.
.
.
.
مجله تلاش سبز

شماره 38 و 39

.
.
.
.
.
.
.
مجله تلاش سبز