نشریه تلاش سبز

مجتمع خیریه آموزشی و توانبخشی خیریه رعد کرج از جمله اولین و تنها موسسات خیریه توان یابی معلولین در شهر کرج  است که نشریه خود را با عنوان “نشریه تلاش سبز” از طریق اداره مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت و از سال ۱۳۹۲ شروع به انتشار آن نمود. دامنه توزیع این مجله، درگستره سراسری بوده و در میان سازمان های بهزیستی سراسر کشور، سازمان های مردم نهاد کشور، سازمان های آموزش و پرورش کشور، توانبخشی، معلولین و… از جایگاه خاصی برخوردار است. این مجله بدون وابستگی به اعتبارات و منابع مالی دولتی و به همت معلولین توانمند در مبحث مطبوعات، اداره می شود.

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: مجتمع خیریه آموزشی و توانبخشی رعد کرج

مدیر مسئول: مهندس غلامرضا احمدی بیداخویدی

کاربر گرامی، می توانید با کلیک بر روی دکمه دانلود در پشت تصویر هر شماره از مجله تلاش سبز، فایل PDF آن را دانلود کنید.

شماره ۱

.
.
.
.
.
.
.
مجله تلاش سبز

شماره ۲

.
.
.
.
.
.
.
مجله تلاش سبز

شماره ۳

.
.
.
.
.
.
.
مجله تلاش سبز

شماره ۴

.
.
.
.
.
.
.
مجله تلاش سبز

شماره ۵

.
.
.
.
.
.
.
مجله تلاش سبز

شماره ۶

.
.
.
.
.
.
.
مجله تلاش سبز

شماره ۷

.
.
.
.
.
.
.
مجله تلاش سبز

شماره ۸

.
.
.
.
.
.
.
مجله تلاش سبز

شماره ۹ و ۱۰

.
.
.
.
.
.
.
مجله تلاش سبز

شماره ۱۱ و ۱۲

.
.
.
.
.
.
.
مجله تلاش سبز

شماره ۱۳

.
.
.
.
.
.
.
مجله تلاش سبز

شماره ۱۴

.
.
.
.
.
.
.
مجله تلاش سبز

شماره ۱۵ و ۱۶

.
.
.
.
.
.
.
مجله تلاش سبز

شماره ۱۷

.
.
.
.
.
.
.
مجله تلاش سبز

شماره ۱۸

.
.
.
.
.
.
.
مجله تلاش سبز

شماره ۱۹

.
.
.
.
.
.
.
مجله تلاش سبز

شماره ۲۰ و ۲۱

.
.
.
.
.
.
.
مجله تلاش سبز

شماره ۲۲ و ۲۳

.
.
.
.
.
.
.
مجله تلاش سبز

شماره ۲۴ و ۲۵

.
.
.
.
.
.
.
مجله تلاش سبز

شماره ۲۶ و ۲۷

.
.
.
.
.
.
.
مجله تلاش سبز

شماره ۲۸ و ۲۹

.
.
.
.
.
.
.
مجله تلاش سبز

شماره ۳۰ و ۳۱

.
.
.
.
.
.
.
مجله تلاش سبز

شماره ۳۲ و ۳۳

.
.
.
.
.
.
.
مجله تلاش سبز

شماره ۳۴ و ۳۵

.
.
.
.
.
.
.
مجله تلاش سبز