خیرین محترم،

شما می توانید کمک های نقدی خود را از طریق این سامانه بطور مستقیم پرداخت نمایید.

پیشاپیش از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم