ضرورت آموزش مدیران و کارشناسان شهری

امروزه آموزش مدیران وکارشناسان یک امرضروریست واگرکارکنان شهرداریها به روز نباشند وسطح علمى انان درحدى نباشد که همپاى سایرکشورها ازامکانات روز وروشهاى نوین براى خدمت به مردم استفاده نشود قطعا ان شهر وکشور ازسایرین عقب مانده تر است ، اگر به نحوه شهرسازى شهرهاى پاسارگاد وتخت جمشید وهکمتانه و…

توجه کنید ملاحظه میشود که دران زمان علم شهرسازى ایرانیان والا وارزشمند بوده است وقتى به پله هاى تخت جمشید توجه میکنم احساس میکنم باابزارهاى مدرن ارتفاع وکف پله تنظیم شده است

و در هر شهرى که وارد میشویم ازسبک معمارى عمارتها متوجه میشویم درزمان کدام حاکم ساخته شده وهرج ومرج ساختمانها بعد ازانقلاب هم خود سبکى شده است ولى بنظر بنده فاقد هویت وارزش می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.