1396 04 21

برگزاری کارگاه خودشناسی

مجتمع خیریه آموزشی ، توابخشی رعد کرج کارگاه خودشناسی را با هدف بالا بردن حس اعتماد به نفس کارآموزان و پژوهش در مبحث خودشناسی در مبانی دینی برگزار نموده است،این کارگاه با مربیگری سرکار خانم زهرا اکبریان از تاریخ 27/02/96 الی 28/04/96 و طی 6 جلسه در مح ...