1396 03 08

سفر زیارتی مشهد مقدس خرداد 1396

امسال نیزمانند سنوات گذشته مجتمع خیریه آموزشی توانبخشی رعد کرج با هماهنگی دفتر نمایندگی آستان قدس در استان البرز تعداد 85 نفر از کارآموزان و همراهان را طی یک کاروان واحد به شهر مشهد مقدس اعزام نمودند. حرکت کاروان در روز دوشنبه مورخ 1/3/96 راس ساعت 14 ...