1396 04 25 2

اردوی باغ ظهوری

مجتمع خیریه آموزشی توانبخشی رعد کرج  ضمن تبریک فرارسیدن روز و هفته بهزیستی  به مسئولین محترم این سازمان و به مناسبت گرامیداشت هفته بهزیستی اردوی تفریحی و سیاحتی  یک روزه ای را در روز یکشنه مورخ 25 /04/96 برای کارآموزان و توانیابان عزیز خود برگزار نمو ...

1396 04 25 1

اردوی یک روزه مجتمع رعد کرج

مجتمع خیریه آموزشی ، توانبخشی رعد کرج ضمن تبریک فرارسیدن روز و هفته بهزیستی به مسئولین و پرسنل  محترم این سازمان و به مناسبت گرامیداشت هفته بهزیستی اردوی تفریحی و سیاحتی  یک روزه ای را در روز یکشنه مورخ 25/04/96  برای کارآموزان و توانیابان عزیز خود ب ...

1396 04 19

اردوی تشویقی و یک روزه مجتمع رعد کرج

مجتمع خیریه آموزشی ، توابخشی رعد کرج جهت تشویق تعدادی از کارآموزان خود اردوی یک روزه ای را در روز دوشنبه مورخ 19/04/96 در باغ آصف در گرمدره کرج برگزار نمود ، با آنکه هوا بسیار گرم بود ولی فضا بسیار شاد و مفرح و صمیمی بود، سرکار خانم آصف بانی این اردو ...