بازدید جناب آقای حسین ابراهیم زاده قمی و آقای علی صبوری

Home / اخبار / بازدید جناب آقای حسین ابراهیم زاده قمی و آقای علی صبوری

بازدید جناب آقای حسین ابراهیم زاده قمی و آقای علی صبوری

از امکانات و خدمات آموزشی و توانبخشی مجتمع رعد کرج

روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۱۲/۲۲

Leave a Comment