فصلنامه تلاش سبز؛

سال هفتم - شماره 19- پاییز و زمستان 1396 منتشر شد و برای دانلود و مطالعه در سایت رعد کرج قرار گرفت

 

 

شما می توانید این شماره را از طریق لینک ذیل دانلود و مطالعه نمایید.

download-button

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی نشریه تلاش سبز سال 1396 شماره 19- پاییز و زمستان 1396