اجاره استند تسلیت

ما را در غم خود شریک بدانید

با سفارش و استفاده از استندهای تسلیت مجتمع خیریه آموزشی توانبخشی رعد کرج، ضمن حمایت از موسسه خیریه تسلی بخش روح عزیزانمان شویم.