فصلنامه تلاش سبز؛ سال پنجم- شماره 16-15 - پاییز و زمستان 1395 منتشر شد و برای دانلود و مطالعه در سایت رعد کرج قرار گرفت

 

شما می توانید این شماره را از طریق لینک ذیل دانلود و مطالعه نمایید.

download-button

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی نشریه تلاش سبز سال 1395 شماره 16-15 - پاییز و زمستان 1395